Статут Чернігівського земляцтва в Києві


СТАТУТ ТОВАРИСТВА “ЧЕРНІГІВСЬКЕ ЗЕМЛЯЦТВО”

 

1. Загальні положення

1.1. Товариство «Чернігівське  земляцтво»  (далі Товариство)  є громадською організацією, яка об’єднує громадян, що народилися, навчались чи працювали на Чернігівщині, або вихідцями з Чернігівщини були їх батьки, прабатьки.

1.2.  Товариство  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншими законами України, а також цим Статутом.

1.3. Товариство діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування та гласності.

 1.4. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

1.5. Товариство має рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю повною назвою, необхідні для його діяльності бланки, штампи, власну символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються радою Товариства та реєструються в установленому порядку. Символіка Товариства є його власністю і після державної реєстрації охороняється законом.

1.6. Товариство має право від свого імені набувати майнові та немайнові права, бути учасником цивільно-правових відносин, позивачем і відповідачем у судах.

1.7. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави та своїх членів, держава та члени Товариства не відповідають за зобов’язаннями Товариства.

1.8.  Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями належним йому майном, на яке згідно із законодавством може бути накладено стягнення.

1.9. Місцезнаходження центральних статутних органів Товариства: м. Київ, Броварський проспект, 15.

1.10. Статус Товариства – місцевий. Територія діяльності – м. Київ.

2. Мета, завдання і види діяльності Товариства

2.1. Головна мета Товариства - об'єднання вихідців із Чернігівщини для консолідації зусиль у захисті їх національно-культурних, економічних, соціальних інтересів, використання інтелектуальних та інших можливостей у сприянні будівництву незалежної демократичної, соціальної Української держави, соціально-економічному розвитку Чернігівщини, пропаганді славетної історії, відновленню пам'яток історії і культури, традицій Чернігово-Сіверської землі.

2.2. Основними завданнями Товариства є:

а)    сприяння реалізації інтелектуального і творчого потенціалу членів Товариства та вихідців з Чернігівщини;

б)      сприяння процесові економічного, соціального, духовного та культурного розвитку Чернігівщини шляхом участі у розробленні програм проектування відбудови, реставрації, відновлення і захисту пам'яток історії і культури, традицій Чернігово-Сіверської землі;

в)     активна участь у вихованні підростаючого покоління, зокрема таких рис, як патріотизм, національна свідомість, любов до рідної землі;

г)     сприяння підвищенню авторитету України на міжнародній арені шляхом участі у поширенні інформації та пропаганді історико-культурної спадщини, сучасних досягнень Української держави, у тому числі її невід'ємної частки — Чернігівщини;

д)    сприяння зміцненню економічних, соціальних, культурних, освітніх контактів між вихідцями з Чернігівщини, що проживають за межами України, зв'язків між Чернігівщиною та окремими адміністративними одиницями інших держав.

2.3.   Для досягнення поставленої мети та виконання визначених Статутом завдань Товариство отримує доходи у вигляді:

а) коштів або майна, які надходять безоплатно або як безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертвування;

б) пасивних доходів;

в) коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності, з урахуванням положень статті 157.13 Податкового Кодексу України (№ 2755-VІ від 2.12.2010 р.);

г) дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

2.4.  З метою виконання визначених Статутом завдань Товариство:

а) забезпечує тісну взаємодію членів Товариства з Чернігівщиною;

б)  сприяє проведенню усіх видів діяльності, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, пам'яток історії, культури, музейних цінностей, сприяє реалізації заходів щодо ініціювання та організації науково-дослідницьких, реставраційних художніх, ремонтно-будівельних та монтажних робіт, відновленням історії краю;

в)   здійснює діяльність з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, а також допомоги  у сфері екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітницької, освітньої та наукової діяльності;

г) сприяє у наданні матеріальної допомоги коштами або майном обдарованим дітям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

д)    бере участь в організації художніх, книжкових, науково-технічних виставок, а також аукціонів народних художніх промислів та ремесел, виробів майстрів з Чернігівщини;

е) організовує свята, концерти, фестивалі та інші заходи без мети отримання прибутку;

є) засновує або частково фінансує засоби масової інформації, а також видання власного календаря, газети та іншої друкованої продукції земляцтва;

ж) організовує і проводить конференції, семінари, лекції та інші освітні заходи;

з)   здійснює зв'язки з іншими громадськими організаціями, фізичними та юридичними особами в різних країнах відповідно до установи та організації.

2.5. Для виконання статутних завдань Товариство має право:

а) засновувати підприємства різних форм власності;

б) відкривати рахунки в установах банків, у тому числі валютні;

в)  брати участь у громадсько-суспільній діяльності, проводити масові заходи;

г)   підтримувати зв’язки з іншими об’єднаннями громадян, вступати в асоціації, фонди, спілки тощо;

д) самостійно розпоряджатися своїм майном, коштами, залучати до роботи на договірних засадах фахівців;

е) брати участь у здійсненні природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення впливу негативних факторів на довкілля, здоров'я і майно громадян;

є) укладати договори та угоди.

3. Міжнародні зв'язки

3.1. Товариство вступає у відносини з громадськими об'єднаннями, асоціаціями, спілками, юридичними та фізичними особами зарубіжних країн і діє в межах, установлених законодавством.

3.2. Товариство може сприяти створенню спільних підприємств за участю іноземних юридичних осіб і громадян на території України та за її межами в порядку, встановленому законодавством.

4. Члени Товариства, їхні права та обов'язки

4.1. Членами Товариства можуть бути громадяни України і іноземці - вихідці з Чернігівщини незалежно від національності, віросповідання, політичних переконань, які досягли 18-річного віку, а також юридичні особи, які визнають Статут Товариства, беруть активну участь в його діяльності.

4.2. Прийняття у члени Товариства та виключення з його складу здійснюється радою Товариства на підставі письмового звернення особи.

4.3. Члени Товариства мають право:

а) обирати та бути обраними до керівних органів Товариства;

б) одержувати повну інформацію про діяльність Товариства;

в)      вносити пропозиції керівним органам Товариства з питань, пов’язаних з його діяльністю, та отримувати відповіді по суті порушених проблем;

г) брати участь у заходах Товариства;

д) надавати або залучати безоплатно кошти або майно, надавати безповоротну фінансову допомогу чи добровільні пожертвування для здійснення статутних заходів Товариства.

4.4. Члени Товариства зобов'язані:

а) дотримуватися вимог Статуту, виконувати рішення керівних органів Товариства;

б) приймати участь у діяльності Товариства;

 

5. Організаційна структура членства в Товаристві та їх повноваження

5.1. Організаційною основою Товариства є відділення, що утворюються з членів Товариства у м. Києві за територіальною (місце народження – адміністративний район Чернігівської області) ознакою  або групою земляків за належністю до певної події, історичного проміжку часу чи за віком на добровільних засадах.

Відділення не підлягають реєстрації та легалізації у встановленому законодавчому порядку і здійснюють свою діяльність відповідно до Положення, що затверджується радою Товариства.

Керівництво відділенням здійснює його голова, який обирається на загальних зборах відділення і затверджується радою Товариства.

Права, обов’язки відділень та їх керівників визначаються Положенням про  відділення.

5.2. Вищим керівним органом Товариства є Конференція, що скликається за ініціативою Ради товариства не рідше одного разу на рік з представників, які обираються загальними зборами відділень земляцтва або на вимогу однієї третини членів Товариства. У необхідних випадках проводяться позачергові конференції, які скликаються радою Товариства на вимогу 1/3 членів Товариства або Ревізійною комісією Товариства. Конференція вважається правомочною, якщо у ній узяло участь більше половини обраних представників.

5.3. Норма представництва на конференцію визначається радою Товариства та доводиться до керівництва відділень. Про час, місце проведення, порядок денний конференції рада повідомляє членів Товариства не пізніше ніж за 30 днів до її проведення.

5.4. Рішення, що належать до виключної компетенції конференції, приймаються не менше, як 3/4 голосів присутніх на ній. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

5.5. Виключною компетенцією конференції Товариства є:

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

б) затвердження Статуту Товариства та внесення до нього змін і доповнень;

в)   заслуховування і затвердження звітів ради та ревізійної комісії, голови ради;

г) обрання голови ради, членів ради строком на 5 років;

д) обрання ревізійної комісії;

е) реалізація права власності;

є) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Товариства.

5.6. Виконавчо-розпорядчим  органом  Товариства,  що  здійснює
керівництво його поточною діяльністю в період між Конференціями, є рада
Товариства. До складу ради входять: голова ради, заступники голови,
виконавчий директор, відповідальний секретар, керівники відділень, головний редактор земляцького часопису «Отчий поріг», члени ради. Рада Товариства ухвалює рішення, що належать до її компетенції, за умови участі у засіданні більше половини її членів. Рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради.

5.7. Право участі в засіданнях ради Товариства з дорадчим голосом
мають почесні члени ради. Почесними членами ради є члени Товариства, які на час його заснування та пізніше обиралися до складу ради.

5.8. Засідання ради Товариства проводяться за необхідністю, але не рідше ніж один раз на два місяці. Засідання ради вважається правомочними, якщо в ньому взяло участь більше половини її членів. Рішення ради приймаються більшістю присутніх на її засіданні.

5.9. Рада Товариства:

а) обирається в кількості до 35 осіб;

б) виконує організаційну і координаційну роботу для реалізації завдань Товариства в період між Конференціями;

в) утворює постійні і тимчасові робочі комісії з різних напрямків роботи Товариства, координує і спрямовує їх діяльність;

г) приймає рішення щодо вступу земляцтва до асоціацій, фондів, інших громадських організацій;

д) готує до затвердження на Конференції річний кошторис доходів і видатків Товариства, розглядає питання про його виконання;

е) затверджує зразки символіки, штампів, емблеми, іншу атрибутику;

є) затверджує обраних на зборах відділень голів відділень;

ж)  затверджує рішення про прийом нових членів Товариства;

з) приймає рішення про виключення зі складу Товариства;

і) приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників заснованих підприємств;

и) розробляє і затверджує положення про відділення, фонди, приймає рішення з питань їх діяльності;

ї) затверджує персональний список почесних членів ради;

к) визначає норму представництва відділень Товариства на конференцію;

л) вирішує питання щодо надання матеріальної допомоги юридичним та фізичним особам;

м) виконує інші функції, що не належать до виключної компетенції конференції.

5.10. Голова ради Товариства:

а) здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства;

б) представляє інтереси Товариства у відносинах з підприємствами, організаціями, установами,;

в) укладає від імені Товариства договори та інші угоди;

г) відкриває рахунки в установах банків;

д) затверджує штатний розпис штатного апарату ради Товариства;

е) призначає та звільняє працівників штатного апарату Товариства;

є) забезпечує ведення оперативного, бухгалтерського обліку та звітності;

ж) має право першого підпису фінансових документів;

з) здійснює оперативне управління майном та коштами Товариства;

и) звітує перед Конференцією від імені ради Товариства;

і) визначає повноваження та функції заступників голови ради, виконавчого директора, відповідального секретаря, членів ради Товариства;

5.11. Контрольним органом Товариства є ревізійна комісія в кількості 3-х осіб, яка обирається конференцією строком на 5 років і здійснює контроль за діяльністю Товариства. Ревізійна комісія діє на підставі Положення, що затверджується конференцією Товариства. Засідання ревізійної комісії проводяться в міру необхідності, її рішення приймаються більшістю голосів.

5.12. Ревізійна комісія в своїй роботі підзвітна конференції Товариства.

5.13. Голова ради, заступники голови ради та члени ради Товариства можуть обиратися на повторні терміни, але не можуть входити до складу ревізійної комісії.

6. Власність, кошти та майно Товариства

6.1. Товариство може мати у власності кошти та майно, необхідне для провадження його статутної діяльності. Товариство набуває право власності на кошти та майно, передане йому засновниками, членами Товариства або державою, набуте за рахунок коштів безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.2. Товариство  акумулює  кошти  одержані  від  надання безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань громадян та організацій, діяльності заснованих підприємств, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

6.3. Кошти Товариства використовуються на:

а) виконання статутних завдань Товариства;

б) створення і розширення матеріальної бази Товариства;

в) утримання штатного апарату Товариства;

г) надання матеріальної допомоги тим хто її потребує;

д) оренду приміщень, оплату комунальних послуг;

7. Припинення діяльності Товариства

7.1. Припинення діяльності Товариства може бути здійснено шляхом його реорганізації або ліквідації.

 7.2. Реорганізація Товариства здійснюється на підставі рішення конференції Товариства.

7.3. Ліквідація Товариства проводиться за рішенням конференції Товариства або суду.

7.4. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, що призначається конференцією Товариства відповідно до законодавства.

7.5. Кошти і майно Товариства не можуть перерозподілятися між його членами, в тому числі і у разі ліквідації. Кошти і майно Товариства використовуються для виконання статутних завдань, а за рішенням суду його активи повинні бути переданні іншій неприбутковій громадській організації або зараховані в доход бюджету (держави). У випадку реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків переходить до правонаступника.

8. Порядок внесення змін до Статуту Товариства.

 8.1. Зміни до Статуту Товариств вносяться за рішенням конференції Товариства.

8.2. Про внесення змін до своїх статутних документів Товариство у п'ятиденний строк повідомляє реєструючий орган, який зареєстрував Статут.